NameGWMLTPctHitAvgFUAvgHiHitsLoHitsHiFUsLoFUsHiTrnLoTrn40+50+FUF
Andy3220381.69439.134.2653239052191641
JeffS206491.42133.404.4040221114019200
Cliff1922141.16728.245.884512132446300
Scott178342.63335.594.294528814424300
Carson51040.20017.4012.4020131410156000
Sherry32010.66718.3311.002511174233000
John31011.50032.004.003728623625000
Beerdarts.org    -    RSS feed