NameGWMLTPctHitAvgFUAvgHiHitsLoHitsHiFUsLoFUsHiTrnLoTrn40+50+FUF
Andy43100.87534.504.003632533431000
Cliff41300.62536.253.504531514529100
Carson40040.00027.009.2531201172715000
VanCarson11000.100024.0012.00242412121818000
HollySherry10010.00012.0016.001212161644000
Beerdarts.org    -    RSS feed